Super Bajtel

Stypendium Prezydenta Miasta. Kto może je dostać?

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2020 r. Termin ich składania upływa 30 września. Stypendia, a dokładniej jednorazową wypłatę w kwocie od 500 do 400 zł, mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych, pobierający naukę w Gliwicach. Jakie muszą spełnić kryteria?


O tym, kto może się ubiegać o stypendium prezydenta miasta Gliwice, mówi Uchwala Nr VII/133/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.

Uczniowie szkół podstawowych, którzy kwalifikują się do stypendium, to:
– laureaci przedmiotowych olimpiad dla szkół podstawowych umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;
– finaliści przedmiotowych olimpiad dla szkół podstawowych, umieszczonych na liście MEN;
– laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty;
– finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, stypendium może otrzymać:
– laureat, finalista, uczestnik przedmiotowych olimpiad międzynarodowych;
– laureat przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej;
– finalista przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście MEN;
– uczestnik etapu ogólnopolskiego przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście MEN.

Uczniowie szkół artystycznych, aby powalczyć o stypendium, powinni legitymować się osiągnięciami artystycznymi na szczeblu
międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim i posiadać tytuł:

– laureata Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej;
– laureata międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów organizowanych przez szkoły artystyczne i instytucje kultury;
– laureata międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkół artystycznych I i II st. organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej i rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wniosek o przyznanie stypendium może zostać złożony za osiągnięcia ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny złożenia wniosku o Stypendium Prezydenta Miasta, którego średnia uzyskanych ocen w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej wynosi co najmniej 4,0 w szkole ponadpodstawowej oraz co najmniej 5,0 w szkole podstawowej.

Kto może wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice?

Wniosek może być złożony przez dyrektora lub nauczyciela szkoły, po uzyskaniu zgody ucznia lub jego opiekunów prawnych, rodzic lub opiekun prawny ucznia, a także pełnoletni uczeń.

Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach, w terminie do 30 września, w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną dowody potwierdzające wyniki w nauce, oraz uzyskanie
osiągnięć.

Więcej informacji:

https://edukacja.gliwice.eu/stypendia-prezydenta-miasta?fbclid=IwAR1tvJ4k_x14uvx9oZMOpV5I9JOE-wO8wcyvh6wrS6y1uYusLZeBkTJh09Q

https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12928.pdf

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl