fbpx
Super Bajtel

Stypendia dla najzdolniejszych gliwiczan

Jeśli jesteś rodzicem lub nauczycielem utalentowanego ucznia z Gliwic bądź nim samym (pełnoletnim!), ta informacja jest dla Ciebie! Do 30 września Wydział Edukacji UM będzie przyjmował wnioski o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice, o które mogą starać się wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych, pobierający naukę w Gliwicach.

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznychpobierający naukę w Gliwicach.

Wniosek o przyznane stypendium może zostać złożony dla każdego ucznia, który spełnia kryteria określone w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr VII/133/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 11 lipca 2019 r.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice 2019 może wystąpić:

• dyrektor lub nauczyciel szkoły po uzyskaniu zgody ucznia lub opiekunów prawnych,

• rodzic lub opiekun prawny,

• pełnoletni uczeń.

Termin składania wniosków: do 30 września 2019 r.

Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Wydziału Edukacji
filii Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A
(I piętro, pokój 119) lub za pośrednictwem szkoły.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce zgodnie z zapisem zawartym w regulaminie § 5, pkt 3.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium do pobrania na stronie WZÓR WNIOSKU lub w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej w Gliwicach.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji pod numerem telefonu: 32 338 64 64, 32 338 64 62 lub mailem: ed@um.gliwice.pl.

ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

– Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice

– Uchwała Rady Miasta Gliwice z dnia 11 lipca 2019

– WNIOSEK

Źródło: UM Gliwice

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl