Super Bajtel

Jak wyglądają przygotowania gliwickich szkół do nauki w czasie pandemii? Znamy szczegóły

W Gliwicach, w zależności od szkoły, a nawet poszczególnych klas przewidywane są wszystkie trzy formy organizacji nauczania, a zatem tradycyjna forma nauczania, zdalna i mieszana (tzw. hybrydowa). W tych dniach dyrektorzy szkół informują rodziców w jakim trybie ich placówki będą działać w najbliższych tygodniach. Przyjęte rozwiązania mogą jednak podlegać zmianom w trakcie roku szkolnego w zależności od sytuacji epidemicznej.


W Gliwicach nowy rok szkolny 2020/2021 w szkołach publicznych (dla których m. Gliwice jest organem prowadzącym) rozpocznie 25 218 uczniów, z czego ok. 4,5 tys. w przedszkolach, a ponad 600 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (głównie tzw. „zerówka”). W nauczaniu początkowym (klasy I-III) – będzie ponad 4,5 tys. uczniów, a w klasach IV – VIII – ponad 7,8 tys. uczniów. W szkołach ponadpodstawowych kształcić się będzie niemal 7,7 tys. uczniów. Przed każdym z tych uczniów nauka nietypowa, obwarowana ministerialnymi i sanitarnymi obostrzeniami.

Wizja MEN

Rozporządzenie i wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierają zalecenia  (miejscami niestety bardzo ogólnikowe) związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły. Część z powyższych regulacji została opublikowana zaledwie tydzień przed rozpoczęciem roku.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek.

W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

MEN przygotowało zmiany w prawie, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Dzięki tym zmianom, dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie będzie obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Są to rozwiązania umożliwiające dyrektorowi szkoły lub placówki zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Nauka zdalna, tradycyjna i mieszana

MEN przewiduje trzy warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie:

• Wariant A – tradycyjna forma kształcenia: W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

• Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa): Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

• Wariant C -– kształcenie zdalne: Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Co do zasady – „ścieżka” działań dyrektora w zakresie zmian w formie kształcenia jest następująca: Dyrektor występuje do SANEPIDu o opinię, po jej otrzymaniu występuje do Prezydenta o zmianę formy kształcenia. Dyrektor określa czas, zakres, formę, itp. – Prezydent uwzględniając opinię Sanepidu, argumenty dyrektora, specyfikę placówki, itp. – wydaje zgodę na zmianę formy kształcenia.

Co z nauczycielami z grupy ryzyka?

W stosunku do nauczycieli, zwłaszcza w starszym wieku i chorobami, na chwilę obecną Rozporządzenie MEN nie przewiduje specjalnych uprawnień, którymi mógłby dysponować dyrektor szkoły.

Nie docierają do nas informacje o rezygnacji nauczycieli z pracy lub też jakiejkolwiek innej formie protestu – informuje Łukasz Oryszczak, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Gliwice.

Miasto pomaga

Jak wyjaśnia rzecznik, szkoły aplikowały o środki ochrony (płyny, maseczki, itp.).

– Otrzymaliśmy informację z MEN i Urzędu Wojewódzkiego o przygotowaniu ponad 12 palet środków dla gliwickich jednostek oświatowych. Ich dystrybucją zajmuje się Straż Pożarna. Czekamy na informacje, kiedy nasze CRG będzie mogło odebrać zamówione środki ochrony i dostarczyć do szkół – wyjaśnia rzecznik. – Miasto dalej będzie wspierać szkoły środkami pieniężnymi na sprzęt umożliwiający i ułatwiający nauczanie hybrydowe i zdalne – deklaruje.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że infrastruktura teleinformatyczna gliwickich szkół – po częściowym doposażeniu – jest w stanie umożliwić pracę hybrydową. Lekcje mogłyby odbywać się w czasie rzeczywistym: z uczniami przebywającymi w klasie (którzy w domach nie mają możliwości kontaktu zdalnego z nauczycielami) oraz z tymi, którzy mogliby pozostawać w domach.

– Po spotkaniu z dyrektorami i uzyskaniu niezbędnych informacji, miasto rekomenduje przyjęcie jednej platformy edukacyjnej, wspólnej dla każdej ze szkół i zakresu prowadzonych działań – zarówno tych realizowanych w szkole, jak i w kontakcie zdalnym – mówi Łukasz Oryszczak.

Tam, gdzie miasto dostrzega kolejne wyzwania, na bieżąco kierowane są pytania do Ministra Edukacji.

Źródło: informacja nadesłana przez rzecznika PM Gliwice, Łukasza Oryszczaka w odpowiedzi na przesłane pytania

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl